rip

กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองบัญชา การตำรวจปราบปรามยา เสพติด และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการดำเนินการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้จำหน่าย ผู้ครองครองหรือขนย้ายสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ตลอดจนปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดระหว่างประเทศทั่วราชอาณาจักร

rip

กองบังคับการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานช่วยอำนวยการ และงานเลขา นุการ ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ งานพัสดุ อาคารสถานที่ งานพลาธิการ งานส่งกำลังบำรุง งานยานพาหนะ และงานสื่อสาร ดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งานวิจัย และงานประเมินผล ดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและวินัย งานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย และบริหารงานทั่วไปของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แบ่งออกเป็น 8 ฝ่าย ดังนี้

1. ฝ่ายธุรการและกำลังพล
2. ฝ่ายยุทธศาสตร์
3. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
4. ฝ่ายป้องกันอาชญากรรม
5. ฝ่ายงบประมาณและการเงิน
6. ฝ่ายกฎหมายและวินัย
7. ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
8. ฝ่ายกฎหมายและวินัย

Print

 

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 1 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดใน เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคดีอื่นๆที่มีโทษทางอาญาทั่วราชอาณาจักร และสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แบ่งออกเป็น 5 กองกำกับการ ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ
2. กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน
3. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบ พื้นที่ บก.น.1, 5 และ 6)
4. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบ พื้นที่ บก.น.2, 3 และ 4)
5. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบ พื้นที่ บก.น.7, 8 และ 9)

Team_2 Oct 2017-02mini

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2, 3 และ 4 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคดีอื่นๆที่มีโทษทางอาญาทั่วราชอาณาจักร และสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แบ่งออกเป็น 5 กองกำกับการ ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ
2. กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน
3. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.2)
4. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.3)
5. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.4)

Team_2 Oct 2017-03mini

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 buy Malegra DXT online, cheap dapoxetine. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 1, 5 และ 6 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคดีอื่นๆที่มีโทษทางอาญาทั่วราชอาณาจักร และสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แบ่งออกเป็น 5 กองกำกับการ ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ
2. กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน
3. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.1)
4. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.5)
5. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.6)

Team_2 Oct 2017-04mini

กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 4 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ ตำรวจภูธรภาค 7, 8, 9 และ ศชต. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาเกี่ยวกับยาเสพติดและคดีตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคดีอื่นๆที่มีโทษทางอาญา ทั่วราชอาณาจักร และสืบสวนสอบสวนคดีเกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการ กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด แบ่งออกเป็น 5 กองกำกับการ ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ
2. กลุ่มงานสอบสวนและตรวจสอบทรัพย์สิน
3. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.7)
4. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.8)
5. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.9 และ ศชต.)

rip

กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานรับแจ้งข่าวสารและเรื่องร้อง เรียน งานตรวจสอบพฤติการณ์ บุคคล งานอำนวยการข่าว รวบรวมข้อมูลการข่าว ตรวจสอบข้อมูลและสืบสวนหาข่าว รวมทั้งผลิตข่าวกรองด้านยาเสพติดในระดับยุทธการ งานการจัดเก็บ รวบรวมประมวลผล งานควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แบ่งออก เป็น 1 งานอำนวยการ และ 2 กลุ่มงาน ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ
2. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กลุ่มงานการข่าว

rip

กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญาที่เกี่ยวกับการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญาที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดจนสืบสวน รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบลำเลียงยาเสพติด โดยเฉพาะบุคคลหรือยานพาหนะที่ต้องสงสัย จัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลำเลียงยา เสพติด รวมถึงพัฒนาและจัดหาเครื่องมือพิเศษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด แบ่งออกเป็น 5 กองกำกับการ ดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ 2. กองกำกับการ 1 (รับผิดชอบ พื้นที่ น. , ภ.1 และ ภ.7)
3. กองกำกับการ 2 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.2 , ภ.3 และ ภ.4)
4. กองกำกับการ 3 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.5 และ ภ.6)
5. กองกำกับการ 4 (รับผิดชอบ พื้นที่ ภ.8 , ภ.9 และ ศชต.)

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด