นโยบายการเก็บรักษาข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

1. ระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

2. การรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

3. การส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล

4. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม