กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด มีประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๔ กรมตำรวจได้มีการจัดตั้ง
กองกำกับการ ๗ ในสังกัดกองปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและปราบปรามยาเสพติดเป็นการเฉพาะ ต่อมากรมตำรวจได้มีคำสั่ง
๑๑๗๒/๒๕๑๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๖ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ (ศปส.ตร.) และมีสำนักงานคณะกรรมการศูนย์ปราบปรามยาเสพติดให้โทษ

rip

กรมตำรวจ ใช้ชื่อย่อว่า “สำนักงาน ศปส.ตร.” เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
อำนวยการและประสานงานการสืบสวนปราบปรามยา เสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

พ.ศ.๒๕๓๓ รัฐบาลได้ตระหนักถึงสภาพปัญหายาเสพติดที่เริ่มมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อ
สามารถยุติสถานการณ์ปัญหายาเสพติดให้ได้โดยเร็ว และไม่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศ
ชาติและสังคม รองนายกรัฐมนตรี (นายพงส์ สารสิน) ประธานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด จึงได้มีบันทึกลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๓ กราบเรียนนา
ยกรัฐมนตรี เพื่อมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดตั้งสำนักงานปราบ
ปรามยาเสพติด กรมตำรวจ ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๓
เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรม
ตำรวจ พิจารณาเหตุผลและความจำเป็น

 

กรมตำรวจได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติดอย่างมีเอกภาพ ตลอดจนสามารถพัฒนาบุคลากรให้มีองค์ความรู้และทักษะ
เพื่อรองรับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในอนาคต จึงจัดตั้งหน่วยงานเทียบเท่ากองบัญชาการ โดยใช้ชื่อว่า “สำนักงานปราบปรามยาเสพติด” มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ตามอำนาจ หน้าที่ของกรมตำรวจและในการประชุม ก.ตร.วิสามัญ ครั้งที่ ๓/๒๕๓๓ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๓ ได้มีมติอนุมัติ
ให้สำนักงานปราบปรามยาเสพติด กรมตำรวจ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วน (เทียบเท่ากองบังคับการ) คือ ส่วนอำนวยการและส่วนปราบปรามยาเสพติด ๑-๓ พร้อมกับกำหนด
ตำแหน่งให้ทั้งสิ้น ๒๘๖ ตำแหน่ง ซึ่งได้พิจารณาข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติงานในกองกำกับการ ๗ กองปราบปราม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และชุดปราบปรามยาเสพติด
ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล และ ศปส.ตร. มาดำรงตำแหน่งเป็นส่วนใหญ่

พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ.๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๑๐ ลงวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ จัดตั้ง “กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด” โดยได้กำหนดให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แบ่งเป็น ๔ กองบังคับการ คือ กองบังคับการ
อำนวยการ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ และ ๒ กองบังคับการสอบสวน ต่อมาพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรม
ตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๕๒ ก ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยได้กำหนดให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพ
ติดแบ่งเป็น ๔ กองบังคับการเช่นเดิม แต่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มขึ้นเป็นการภายในเทียบเท่ากองกำกับการ โดยไม่มีพระราชกฤษฎีกา คือ กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว อยู่ในสังกัดกอง
บังคับการอำนวยการ และฝ่ายอำนวยการ อยู่ในสังกัดกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑ และ ๒

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ พ.ศ.๒๕๔๘ กำหนดให้กอง
บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แบ่งเป็น ๕ กองบังคับการ และ ๑ ศูนย์การข่าว และ ๑ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ กองบังคับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจปราบ
ปรามยาเสพติด ๑-๓ กองบังคับการสอบสวน ศูนย์การข่าว (หัวหน้าหน่วยระดับรองผู้บังคับการ) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (หัวหน้าหน่วยระดับผู้กำกับการ) และในปี พ.ศ.๒๕๕๒
ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนัก งานตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แบ่งเป็น ๖ กองบังคับการ และ ๑ กองกำกับการ ขึ้นตรง ได้แก่ กองบังคับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจปราบ
ปรามยาเสพติด ๑-๔ กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด และกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วน
ราชการอย่างอื่นในสำนัก งานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖ กำหนดให้กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด แบ่งเป็น ๗ กองบังคับการ และ ๑ กองกำกับการ
ขึ้นตรง ได้แก่ กองบังคับการอำนวยการ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๑-๔ กองบังคับการข่าวกรองยาเสพติด กองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด และกองกำกับ
การปฏิบัติการพิเศษ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑. เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุมตรวจสอบให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการ
ตำรวจปราบปรามยาเสพ ติดและหน่วยงานในสังกัด
๒. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอื่นอันเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความ ผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
๓. ดำเนินการเพื่อให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการยึด หรืออายัดทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๔. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร
๕. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

rip

รองผู้บังคับบัญชา

rip
rip
rip
rip

 

ผู้บังคับการ

rip
rip
rip
rip
rip
rip
rip
rip
rip

วิสัยทัศน์ของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

เป็นหน่วยนำในเชิงยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และเป็นฝ่ายอำนวยการ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการวางแผน ควบคุม บูรณาการและสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อให้ชุมชนและสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

rip

พันธกิจของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

1. เป็นฝ่ายอำนวยการในการกำหนดยุทธศาสตร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
2. ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำหน่วยงานในสังกัด ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และทรัพย์สินอื่นของกองบัญชาการตำรวจปราบปราม ยาเสพติด
4. ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายอื่นอันเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั่วราชอาณาจักร
5. ดำเนินการเพื่อให้มีการยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการยึดหรืออายัดทรัพย์สิน ที่ได้มาเนื่องจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
6. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทั่วราชอาณาจักร
7. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย