ระเบียบ สนร.ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล คดียาเสพติด 2537

ยาเสพติดในระเบียบนี้หมายความว่า ยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและให้หมายรวมถึง สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดตามพระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2549 ด้วย1. ประเภทของเงินที่จ่าย มี 2 ประเภท คือ
– เงินสินบน หมายความว่า เงินที่จ่ายให้ผู้แจ้งความจับ คือผู้แจ้งความว่ามีการกระทำผิด กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดต่อเจ้าพนักงานผู้รับแจ้งความ
– เงินรางวัล หมายความว่าเงินที่จ่ายให้พนักงานผู้สืบสวนหรือจับกุมการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

2. ผู้ไม่มีสิทธิ์รับเงิน
– ผู้ขอรับหรือได้รับเงินบนเงินรางวัลหรือเงินอื่นในลักษณะเดียวกันตามกฎหมายหรือระเบียบอื่นมาแล้ว
– ข้าราชการหรือบุคคลใดซึ่งมีหน้าที่สืบสวนจับกุมยาเสพติดไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินสินบน

3. หลักเกณฑ์การจ่าย
มี 3 กรณี คือ
– กรณีจ่ายตามน้ำหนักของกลางและฐานความผิด
– กรณีทำลายแหล่งผลิตหรือโรงงานผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1,2,5 หรือวัตถุออกฤทธิ์ ประเภท 1,2
– กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

4. กรณีจ่ายตามน้ำหนักของกลาง และฐานความคิด

4.1 คือการคำนวณปริมาณยาเสพติดของกลางที่บริสุทธิ์คูณด้วยอัตราการจ่ายและบวกเงินเพิ่มตามฐานความผิด ดังนี้
(ปริมาณยาเสพติด X อัตราการจ่าย) + เงินเพิ่มตามฐานความผิด
ปริมาณยาเสพติด หมายถึงปริมาณยาเสพติดของกลางที่บริสุทธิ์ถือตาม รายงานของสถานตรวจพิสูจน์ที่สามารถตรวจพิสูจน์แบบปริมาณวิเคราะห์ได้
กรณีกัญชา คำนวณจากน้ำหนักที่แห้งของส่วนที่ใช้เสพติด
กรณีฝิ่น คำนวณจากสารมอร์ฟีนในฝิ่น

อัตราการจ่าย (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี)

เฮโรอีน กรัมละ 10 บาท
มอร์ฟีน กรัมละ 4 บาท
ฝิ่น ฝิ่นยา (มอร์ฟีน) กรัมละ 4 บาท
กัญชา กรัมละ 0.02 บาท
ยางกัญชา หรือกัญชาน้ำ กรัมละ 10 บาท
(เตตราไฮโตรแคนนาบินอล)
อะเซติคแอนไฮโดรด์ กิโลกรัมละ 10 บาท
อะเซติคลอไรด์ กิโลกรัมละ 10 บาท
อีเทอร์ คลอโรฟอร์ม กิโลกรัมละ 3 บาท
แอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน (กรณีนี้ใช้บังคับได้ 2 ปีตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2539 )
ชนิดผง กรัมละ 20 บาท
ชนิดเม็ด – คดีไม่เกิน 10 เม็ด จ่าย 200 บาท– คดี 11-500 เม็ด จ่ายไม่เกิน 5,000 บาท
– คดี 501 เม็ดขึ้นไป จ่าย 5,000 บาท
ส่วนที่เกิน 500 เม็ด เม็ดละ 3 บาท แต่รวมแล้วไม่เกิน 200,000 บาท
ยาเสพติดอย่างอื่น (ยกเว้นพืชกระท่อม กรัมละ 3 บาท

เงินเพิ่มตามฐานความคิด จ่ายเฉพาะฐานความผิดดังนี้
– ศาลชั้นต้นลงโทษฐานจำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย ผลิตโดยการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ สมคบ คดีหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท
– ศาลชั้นต้นลงโทษฐาน นำเข้า หรือ ส่งออก หรือพยายามส่งออก คดีหนึ่งไม่เกิน 10,000 บาท
– คำพิพากษาถึงที่สุดลงโทษฐานผลิต:
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1, 2, 4, ไม่เกิน 100,000 บาท
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1,2 ไม่เกิน 100,000 บาท
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไม่เกิน 100,000 บาท
สารเคมีหรือวัตถุควบคุม ไม่เกิน 30,000 บาท

ผลิต ในที่นี้ หมายความว่า เพาะ ปลูก ทำ ผสม ปรุง แปรสภาพ เปลี่ยนรูป หรือ สังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ไม่รวมถึงการแบ่งบรรจุหรือรวมบรรจุ

4.2 ถ้ามีผู้แจ้งความนำจับ ผู้แจ้งความได้รับเงินสินบนเต็มตามเกณฑ์ เจ้าพนักงานได้รับเงินรางวัล 35 % ของเงินสินบน ถ้าไม่มีผู้แจ้งความนำจับ เจ้าพนักงานได้รับเงินรางวัลตามเกณฑ์เงินสินบน
การจ่ายเงินเพิ่มตามฐานความผิด ถ้ามีผู้แจ้งความนำจับ เงินสินบนเพิ่มและเงินรางวัลเพิ่ม แบ่งคนละครึ่ง ถ้าไม่มีผู้แจ้งความนำจับ เจ้าพนักงานได้รับเงินรางวัลตามเกณฑ์เงินสินบน
เงินสินบน = (ปริมาณยาเสพติด x อัตราการจ่าย) +( เงินเพิ่มตามฐานความผิด)/2
เงินรางวัล = ((ปริมาณยาเสพติด x อัตราการจ่าย x 35/100) + (เงินเพิ่มตามฐานความผิด) /2
(มีผู้แจ้งความ)
เงินรางวัล = (ปิรมาณยาเสพติด x อัตราการจ่าย ) + เงินเพิ่มตามฐานความผิด
(ไม่มีผู้แจ้งความ)

4.3 ถ้าคำนวณเงิน (ปริมาณยาเสพติด x อัตราการจ่าย) ไม่ถึง 200 บาท (รายย่อย) ให้จ่าย 200 บาท
– ความผิดฐานครอบครอง , เสพ ขอรับภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องผู้ต้องหา จะได้รับเงินรางวัลคดีละ 200 บาท
– ความผิดฐานจำหน่าย, ครอบครองเพื่อจำหน่าย ขอรับภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำเลย จะได้รับเงินคดีละ 200 บาท และได้รับเงินสินบนเพิ่มฐานจำหน่ายไม่เกิดคดีละ 5,000 บาท

4.4 ถ้าคำนวณเงินเกินกว่า 200 บาท จ่ายตามปริมาณยาเสพติดที่บริสุทธิ์สามารถแยกขอเป็น 2 ครั้ง หรือขอรวมครั้งเดียวก็ได้ (แต่ทางปฏิบัติควรแยกขอ 2 ครั้ง ถ้าจับได้ทั้งผู้ต้องหาและของกลาง)

4.4.1 แยกขอเป็น 2 ครั้ง
– ขอครึ่งแรกภายใน 90 วัน นับแต่วันจับกุมได้ทั้งผู้ต้องหาและของกลาง
– ขอครึ่งหลังภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษ ถ้าศาลชั้นต้นลงโทษฐานจำหน่ายได้เงินเพิ่มไม่เกิน 5,000 บาท ถ้าลงโทษฐานนำเข้าหรือส่งออกได้เงินเพิ่มไม่เกิน 10,000 บาท

4.4.2 ขอรวมครั้งเดียว
– กรณีศาลชั้นต้นลงโทษจำเลย ขอภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นพิจารณาซึ่งจะได้รับเงินเพิ่มตามฐานความผิดด้วย
– กรณีพนักงานอัยการสั่งไม่ฟ้องหรือศาลชั้นต้นยกฟ้อง จ่ายเพียงกึ่งหนึ่งขอภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พนักงานอัยการมีคำสั่ง หรือนับแต่วันที่ศาลชั้นต้นยกฟ้อง แล้วแต่กรณี
– กรณีไม่ได้ตัวผู้ต้องหา จ่ายเพียงกึ่งหนึ่ง ขอภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พนักงานอัยกายสั่งสำนวณอย่างใดอย่างหนึ่ง

5. กรณีทำลายแหล่งผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1, 2, 5 วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1, 2
จ่ายพื้นที่ละไม่เกิน 100,000 บาท โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศที่ปฏิบัติการและปริมาณยาเสพติดโดยอยู่ในดุลยพินิจ ของคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลและโดยความเห็นชอบของประธาน ป.ป.ส. ถ้าจับตัวผู้ต้องหาได้ สามารถขอรับเงินสินบนเงินรางวัลตามน้ำหนักของกลางและฐานผลิตได้ต่างหากด้วย

 

 

6. กรณีเจ้าพนักงานผู้สืบสวนจับกุมบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
จ่ายเงินรางวัลเพิ่มเฉพาะตัวแก่เจ้าพนักงานที่ได้รับอันตรายขณะสืบสวนหรือผู้จับกุมดังนี้
– เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจนต้องออกจากราชการ ไม่เกินคนละ 200,000 บาท
– ได้รับอันตรายสาหัสจนเสียอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใด ไม่เกินคนละ 100,000 บาท
-ได้รับอันตรายแก่ร่างกายเป็นบาดแผลฉกรรจ์ หรือ อันตรายสาหัสต้องได้รับการรักษาเกินกว่า 20 วัน ไม่เกินคนละ 40,000 บาท

ให้ยื่นภายใน 120 วัน นับแต่เจ้าพนักงานเสียชีวิตหรือได้รับอันตราย

7. การส่งหลักฐานขอรับเงินสินบนเงินรางวัล
เอกสารที่ต้องส่งตามประเภทคำขอ

ป.ป.ส.6-12
6-22
6-27

ป.ป.ส.
6-23

ป.ป.ส.
6-28
6-29

สำเนาบันทึก
การจับกุม

สำเนาวิเคราะห์
ยาเสพติด

สำเนาคำ
พิพากษา
ลงโทษ

ป.ป.ส.
6-24

รายย่อย (ครอบครอง,เสพ)

ส่ง

ส่ง

รายย่อย(จำหน่ายครอบครองเพื่อจำหน่าย

ส่งถ้ามีผู้แจ้งความ

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

รายใหญ่(ยกเว้นฐานผลิต )

ส่งถ้ามีผู้แจ้งความ

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง/ของ
ครึ่งหลัง

รายใหญ่ (ฐานผลิต)

ส่งถ้ามีผู้แจ้งความ

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง

ส่ง/ของ
ครึ่งหลัง

ส่ง/ของ
ครึ่งหลัง

ทำลายแหล่งผลิต

ส่งถ้ามีผู้แจ้งความเพิ่ม ป.ป.ส.
6-25
6-26

ส่ง

ส่ง

ส่ง
ส่ง
หรือคำสั่งอัยการ
สำเนาผลการวิเคราะห์อุปกรณ์การผลิต, แผนปฏิบัติงาน รูปถ่าย(ถ้ามี)
เจ้าพนักงานบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คำขอรับเงินรางวัล , รายงานแสดงการปฏิบัติการ ใบรับรองแพทย์ หรือ ใบมรณะบัตร
ปัจจุบันได้มีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 และประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงิน สินบนเงินรางวัล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 แก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้
1. กำหนดให้มีคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลประจำภาคขึ้น รวม 9 คณะ ในพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค 1-9 เพื่อพิจารณาจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดีเมทแอมเฟตามีนของหน่วยงานในพื้นที่เฉพาะคดีที่ของกลางมีปริมาณเล็กน้อยหรือไม่เกิน 500 เม็ด (ไม่เกิน 5,000 บาท)
2. เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินฯ จากเดิมจ่ายครบเต็มจำนวนเมื่อศาลชั้นต้น มีคำพิพากษาเป็นจ่ายครบเต็มจำนวนเมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้อง
3. กำหนดให้พนักงานสอบสวนมีสิทธิขอรับเงินรางวัลได้ในกรณีสามารถสอบสวนขยายผลจนสามารถจับกุมได้ผู้ต้องหาเพิ่ม หรือ ยึดได้ยาเสพติดของกลางเพิ่มขึ้น
4.เปลี่ยนแปลงหลักฐานการขอรับเงินรางวัลโดยผู้ร่วมจับกุมสามารถเลือก ที่จะมอบฉันทะให้หัวหน้าคณะผู้จับกุมเป็นผู้รับเงินแทน หรือไม่มอบฉันทะ แต่ส่งหลักฐานแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้รับเงินและวิธีการขอรับเงินแทนได้5. ปรับอัตราการจ่ายเงินโดยขยายเพดานการจ่ายเงินสินบนคดีเมทแอมเฟตามีน จากคดีละไม่เกิน 200,000 บาท เป็นคดีละไม่เกิน 1,000,000 บาท ในอัตราเม็ดละ 3 บาท คงเดิมโดยคำนึงถึงปริมาณสารบริสุทธิ์ในเม็ดยาประกอบ รวมทั้งเพิ่มอัตราการจ่ายเงินคดีเมทแอมเฟตามีนชนิดผง
จากกรัมละ 20 บาท เป็นกรัมละ 100 บาทส่วนอื่น ๆ ยังคงเป็นไปตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ.2537

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด