ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์ยาเสพติด พ.ศ.2537

ระเบียบนี้วางหลักเกณฑ์ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ การส่งยาเสพติดของกลางไปตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกำหนดขั้นตอนสำคัญในการปฏิบัติดังนี้1. ระเบียบนี้ใช้บังคับเฉพาะยาเสพติดดังต่อไปนี้
– ยาเสพติดให้โทษประเภท 1,2,4 และ 5
– วัตถุออกฤทธิ์
– สารระเหย
– สิ่งที่สงสัยว่าเป็นยาเสพติด หรือวัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย

2. การปฏิบัติของเจ้าพนักงานผู้จับหรือยึดยาเสพติด
– ตรวจสอบจำนวนปริมาณหรือน้ำหนักของยาเสพติด
– บรรจุยาเสพติลงในภาชนะที่เรียบร้อย แข็งแรงและปลอดภัยเท่าที่จะทำได้
– ทำบันทึกการจับกุมหรือการยึดจำนวน 2 ชุด เก็บไว้ 1 ชุด และส่งพนักงานสอบสวน1 ชุด
– นำยาเสพติดพร้อมผู้ต้องหาถ้ามี ส่งพนักงานสอบสวนโดยมิชักช้า

3. การปฏิบัติของพนักงานสอบสวน
– ตรวจสอบยาเสพติดต่อหน้าผู้ต้องหาและเจ้าพนักวานผู้จับหรือผู้ยึด
3.1 ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ประเภท 2 ประเภท 4 วัตถุออกฤทธิ์หรือสารระเหยให้บรรจุยาเสพติดทั้งหมดนั้นลงในภาชนะที่เรียบร้อย แข็งแรง ปลอดภัย แล้วลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึด ผู้ต้องหา และพนักงานสอบสวน ในแบบฉลากที่ปิดภาชนะนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
3.2 ยาเสพติดให้โทษประเภท 5
(ก) ถ้ามีน้ำหนักไม่ถึงสิบกิโลกรัม ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 1
(ข) ถ้ามีน้ำหนักตั้งแต่สิบกิโลกรัมขึ้นไป ให้บรรจุยาเสพติดทั้งหมดลงในภาชนะที่เรียบร้อย แข็งแรง ปลอดภัยเท่าที่จะกระทำได้ แล้วลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึด ผู้ต้องหา และพนักงานสอบสวน ในแบบฉลากที่ปิดภาชนะนั้นไว้ เพื่อเป็นหลักฐานแล้วนำไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและมีหนังสือแจ้งสถานตรวจพิสูจน์ เพื่อส่งผู้ตรวจพิสูจน์ไปร่วมตรวจสอบน้ำหนักและสุ่มตัวอย่าง

  • ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ยอมลงลายมือชื่อให้เจ้าพนักงานผู้จับหรือผู้ยึดและพนักงานสอบสวนร่วมกันบันทึกและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
  • การปิดฉลากที่ภาชนะบรรจุยาเสพติดให้ปิดทับภาชนะในลักษณะที่หากจะมีการเปิดภาชนะดังกล่าวจะต้องทำให้ฉลากที่ปิดภาชนะฉีกขาดหรือไม่อยู่ในสภาพที่อยู่ตามปกติ

– ตรวจสภาพภาชนะที่บรรจุชั่งน้ำหนักของกลาง

4. การปฏิบัติของสถานตรวจพิสูจน์

4.1 ยาเสพติดให้โทษประเภท 1,2 ตั้งแต่ 20 กรัมขึ้นไป เฉพาะฝิ่นมีน้ำหนักตั้งแต่ 500 กรัมขึ้นไป
– เจ้าหน้าที่ของสถานตรวจพิสูจน์ไม่น้อยกว่า 2 นายรับของกลาง
– ตรวจพิสูจน์เบื้องต้นโดยวิธีปฏิกิริยาทำให้เกิดสีต่อหน้าพนักงานสอบสวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้นำส่ง
– ตรวจหาความบริสุทธิ์

4.2 ยาเสพติดให้โทษประเภท 1,2 น้ำหนักไม่ถึง 20 กรัม เฉพาะฝิ่นนำหนักไม่ถึง 500 กรัม ยาเสพติดให้โทษประเภท 4,5 วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหย
– เจ้าหน้าที่ของสถานตรวจพิสูจน์ไม่น้อยกว่า 2 นายรับของกลาง
– ตรวจสภาพชั่งน้ำหนักของกลาง

  • ส่งผลตรวจพิสูจน์ให้พนักงานสอบสวนทราบภายใน 30 วัน สำหรับยาเสพติดให้โทษ 1,2 และภายใน 20 วัน สำหรับยาเสพติดให้โทษประเภท 4,5 วัตถุออกฤทธิ์หรือสารระเหย
  • ส่งยาเสพติดให้โทษประเภท 1,2,4 วัตถุออกฤทธิ์ สารระเหยที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ไป เก็บรักษาที่คลังยาเสพติดให้โทษของกลาง กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

5. การทำลายยาเสพติด
เป็นไปตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ.2528 ซึ่งกำหนดให้มีการทำลายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้รับผิดชอบ ในการทำลายของกลางที่เก็บรักษาไว้ที่กระทรวงสาธารณสุข สำหรับกัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น พืชเห็ดขี้ควาย น้ำยาอะเซติดแอนไฮไโรด์ น้ำยาอะเซติลคลอไรด์ หรือน้ำยาเอทิลิดีน ไดอาเซเตด เมื่อได้มีการพิสูจน์และปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึดและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดแล้วให้หน่วยงานที่เก็บรักษาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด หรือสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยดำเนินการตามหมวดการทำลายการทำลายกรณีกัญชาหรือ พืชกระท่อมที่หน่วยงาน ที่เก็บรักษาอยู่ เมื่อประสงค์จะทำลายในการดำเนินการดังนี้

  • ในส่วนกลาง ให้ส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบในการทำลายกัญชาหรือพืชกระท่อม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่าห้านาย เป็นกรรมการทั้งนี้ให้มีผู้แทนของคณะกรรมกลาง และผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมเป็นกรรมการด้วยให้กรรมการตรวจสอบชนิดและปริมาณของกลางบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วรายงานผลการทำลาย ให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ
  • ในส่วนภูมิภาค ให้จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบในการทำลายกัญชาหรือพืชกระท่อม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 นาย เป็นกรรมการทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมเป็นกรรมการ ให้กรรมการตรวจสอบชนิดและปริมาณของกลางบันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วรายงานผลการทำลายให้กระทรวงสาธารณสุขทราบ

  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด