พ.ร.บ.วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518

วัตถุออกฤทธิ์ คือ วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาร ที่เป็นสิ่งธรรมชาติ หรือที่เป็นวัตถุสังเคราะห์ตามที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการแบ่งวัตถุออกฤทธิ์ออกเป็น 4 ประเภท แต่ละประเภทมีการควบคุมที่ลดลั่นกันตามระดับความรุนแรง และความจำเป็นทางการแพทย์ ดังนี้
ประเภท 1 ที่สำคัญคือ

 • ไซโลซีน (PSILOCINE)
 • ไซโลไซบีน (PSILOCYBINE)
 • เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (TETRAHYDROCANNABINOL) เว้นแต่ที่อยู่ในกัญชา

ประเภท 2 ที่สำคัญคือ

 • เฟเททิลลีน (FANETHYLLINE)
 • อีเฟดรีน (EPHEDRINE)
 • ซูโดอีเฟดรีน (PSEUDOEPHEDINE) เว้นแต่ที่เป็นส่วนผสมในตำรับยาที่ขึ้นทะเบียน
 • เซโคบาร์บิตาล (SECOBARBITAL)
 • เพโมลีน (PEMOLINE)
 • โซลพิเดม (ZOLPIDEM)

ประเภท 3 ที่สำคัญคือ

 • เพนตาโซซีน (PENTAZOCINE)

ประเภท 4 ที่สำคัญคือ

 • ไดอาซีแพม (DIAZEPAM)
 • เฟนโพรพอเรกซ์ (FENPROPOREX)
 • คลอไดอาซีพอกไซด์ (CHLORDIAZEPOXIDE)

สรุปข้อหาหลักและอัตราโทษตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518

ข้อหา

ประเภท 1

ประเภท 2

ประเภท 3

ประเภท 4

ผลิต
นำเข้า
ส่งออก
ขาย
– จำคุก 5-20 ปี และปรับ 100,000 -400,000 บาท (ม.89) – จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท (ม.90)
นำผ่าน – จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท (ม.90)
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ – จำคุก 1-5 ปี และปรับ 20,000-100,000 บาท (ม.106 ว.1) – จำคุกไม่เกิน 1 ปี และปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.160 ว.2)
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์เกิน ปริมาณที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนด* – ปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 0.5 กรัม (ประมาณ 25 เม็ด) อีเฟดรีน คำนวณ เป็นสารบริสุทธิ์เกิน 12 กรัม จำคุก 5-20 ปี และปรับ 100,000 –400,000 บาท (ม.106 ทวิ)
เสพ – จำคุก 1-5 ปี และปรับ 20,000-100,000 บาท (ม.106 ตรี)
จูงใจ ชักนำยุยง ส่งเสริมใช้อุบายหลอกลวง หรือขู่เข็ญให้ผู้อื่นเสพ – จำคุก 2-10 ปี และปรับ 10,000-200,000 บาท (ม.106 จัตวา)
– ถ้ากระทำต่อหญิงหรือผู้ไม่บรรลุนิติภาวะ หรือเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดอาญา หรือเพื่อประโยชน์ในการกระทำความผิดอาญา จำคุก 3 ปี ถึงตลอดชีวิต และปรับ 60,000-500,000 บาท (ม.106 จัตวา ว. 2)

* หมายเหตุ ข้อหาครอบครองหรือใช้ประโยชน์เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดใช้เฉพาะวัตถุที่ออกฤทธิ์ฯ ประเภท 1-2 บางตัว ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 92


 • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด