พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2534

กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางมาตรการให้ผู้ติดยาเสพติดที่ตกเป็น ผู้ต้องหาพ้นจากการติดยาเสพติดด้วยวิธีการบังคับบำบัดรักษา โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ผู้ต้องหาในกรณีดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อหาฐานเสพหรือครอบครอง ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ประเภท 2 หรือประเภท 5 ตามปริมาณ ที่กำหนดในกฎกระทรวงยุติธรรม
 • 2. ไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่น ซึ่งมีโทษจำคุกหรือต้องคำพิพากษาให้จำคุก

ให้พนักงานสอบสวนส่งตัวผู้นั้นไปยังศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพที่อยู่ใน เขตอำนาจเพื่อตรวจพิสูจน์ว่า ผู้ต้องหานั้นติดยาเสพติดหรือไม่

 • 1. จัดทำบันทึกประวัติของผู้ต้องหา
 • 2. ตรวจพิสูจน์ว่าผู้ต้องหาติดยาเสพติดหรือไม่
 • 3. รายงานผลการตรวจพิสูจน์และบันทึกประวัติต่อคณะอนุกรรมการประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
 • 4. ถ้าคณะอนุกรรมการวินิจฉัยว่า ผู้นั้นไม่ติดยา ให้ส่งตัวคืนพนักงานสอบสวน
  ถ้าคณะอนุกรรมการวินิจว่าผู้นั้นติดยา ให้ส่งตัวเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นเวลาไม่เกิน 6
  เดือน แต่อาจขยายเวลาการฟื้นฟูได้แต่ละครั้งไม่เกิน 6 เดือน และรวมเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 3 ปี
 • 5. เมื่อผู้ต้องหาได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจนพ้นจากการเป็นผู้ติดยาแล้ว ให้ถือว่าพ้นความผิด พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปล่อยตัว และส่งรายงานผลการฟื้นฟูและความเห็นของอนุกรรมการประจำศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้พนักงานสอบสวนทราบเพื่องดการดำเนินคดี
  หากผลการฟื้นฟูไม่เป็นที่น่าพอใจแลครบกำหนดเวลาแล้ว ให้ส่งตัวกลับไปยังพนักงานสอบสวน เพื่อพิจารณาว่าสมควรดำเนินคดีหรือไม่ หากผู้ต้องหาที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วถูกดำเนินคดี ศาลจะลงโทษ น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดเพียงใดหรือไม่ลงโทษเลยก็ได้ โดยคำนึงถึงระยะเวลาผู้นั้น ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว

 

* หมายเหตุ ขณะนี้ได้มีการแก้ไข เพิ่มเติมพ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ ซึ่งจะนำมาสรุปและเผยแพร่ต่อไป


 • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด