พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522

จากการที่รถขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้าต่าง ๆ เช่นรถโดยสารประจำทาง รถบรรทุก มักก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่เสมอ สาเหตุหนึ่งมาจากการที่คนขับเสพยาเสพติด
กฎหมายฉบับนี้จึงห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถขนส่งเสพติดดังนี้

 • ผู้ประจำรถได้แก่
  1.ผู้ขับรถ 2.นายตรวจ 3.ผู้เก็บค่าโดยสาร 4.ผู้บริการ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
 • สิ่งเสพติดที่ห้ามเสพ
  1.ยาเสพติดให้โทษทุกประเภท 2.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 3.สุราหรือของมึนเมา
 • ผู้ตรวจการ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจในการตรวจหรือทดสอบว่า
  ผู้ประจำรถมีสารดังกล่าวอยู่ในร่างกายหรือไม่ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมขนส่งทางบก กำหนด (มาตรา 102 ทวิ) ซึ่งได้มีประกาศกรมการขนส่งทางบก ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2541 กำหนดวิธีการตรวจหรือทดสอบหาระดับหรือปริมาณยาเสพติดให้โทษดังนี้
 • เครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจหรือทดสอบให้ใช้ ชุดน้ำยาตรวจยาบ้าในปัสสาวะของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข หากผลทดสอบเป็นบวก คือน้ำยาชั้นล่างจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีม่วงหรือสีม่วงแดงในปัสสาวะตั้งแต่ 3 ไมโครกรัม/มิลิลิตร ขึ้นไป ให้ถือว่าผู้รับการตรวจอาจเสพสารแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) และในกรณีการใช้วิธี Immunoassay หากปรากฎผลการตรวจพบว่ามีสารแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ในปัสสาวะตั้งแต่ 1 ไมโครกรัม/มิลิลิตร ขึ้นไป ให้ถือว่าผู้รับการตรวจอาจเสพสารแอมเฟตามีนหรือเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)
 • เพื่อให้การตรวจหรือทดสอบเป็นไปโดยความเรียบร้อยถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหาในแง่กฎหมาย หรือปัญหาในทางปฏิบัติ ฉะนั้นในการปฏิบัติการตรวจหรือทดสอบหาระดับปริมาณสาร อันเกิดจากเสพยาเสพติดให้โทษ (ยาบ้า) ให้ออกปฏิบัติโดยผู้มีความรู้ความชำนาญจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สถานตรวจพิสูจน์ของทางราชการ เจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 และเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมด้วยทุกครั้ง

หมายเหตุ การตรวจสอบยาบ้าในปัสสาวะ โดยน้ำยาทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นการตรวจทดสอบเบื้องต้น ไม่ยืนยันว่าผู้ถูกทดสอบนั้นเสพเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เนื่องจากผลบวกที่อาจเกิดจากปฏิกิริยาของน้ำยาตรวจสอบกับตัวยาอื่น ๆ บางตัวฉะนั้นผู้ตรวจจะต้องนำปัสสาวะส่วนที่เหลือไปตรวจทดสอบเพื่อยืนยันในห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่ง


 • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด