พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

พระราชบัญญัติฉบับนี้ให้อำนาจรัฐบาลในการควบคุมโภคภัณฑ์ คือเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เมื่อเกิดสถานการณ์จำเป็น เพื่อสวัสดิภาพของประชาชน หรือเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
การกำหนดว่าสิ่งใดจะเป็น “โภคภัณฑ์ควบคุม” ให้ออกเป็นกฎกระทรวง (ของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์) ส่วนการกำหนด “วิธีการควบคุม” ให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
ในส่วนที่เกี่ยวกับยาเสพติด พระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกนำมาใช้ในการควบคุมสารเคมี ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด โดยห้ามนำ ขนย้าย จำหน่าย ครอบครอง ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพภายในท้องที่กำหนดเว้นแต ่จะได้รับหนังสืออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดของท้องที่นั้น

  • ปัจจุบันมีโภคภัณฑ์ควบคุม จำนวน 6 รายการ คือ

 

โภคภัณฑ์ควบคุม

ท้องที่ควบคุม

  • น้ำยาเคมีอีทอร์ (Ether)
  • น้ำยาเคมีคลอโรฟอร์ม (Chloroform)
  • กรดแอซิติกล้วน (Glaceal acetic acid) มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่ร้อยละ 90 คิดตามอัตราส่วนน้ำหนัก ต่อน้ำหนัก และ ปริมาณตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป
13 จังหวัด :ภาคเหนือ : 1.เชียงราย 2.เชียงใหม่ 3.น่าน 4.พะเยา 5.แพร่ 6.แม่ฮ่องสอน 7.ลำปาง 8.ลำพูน
ภาคใต้ : 1.สตูล 2.สงขลา 3.ปัตตานี 4.ยะลา5.นราธิวาส
  • กาเฟอีน (Caffeine)
  • กาเฟอีนไฮเดรต (Caffeine Hydrate)
  • กาเฟอีนซิเดรต (Caffeine Citrate)
32 อำเภอ : เชียงราย: เชียงของ เชียงแสน เทิง แม่จัน แม่ฟ้าหลวง แม่สาย เวียงแก่นเชียงใหม่ : เชียงดาว ไชยปราการ ฝาง แม่อาย เวียงแหง

ตาก : ท่าสองยาง พบพระ แม่ระมาด แม่สอด อุ้มผาง

น่าน : ทุ่งช้าง นาน้อย บ่อเกลือ แม่จริม เวียงสา สองแคว

พะเยา : เชียงคำ กิ่งอำเภอภูซาง

แม่ฮ่องสอน : ขุนยวม ปางมะผ้า ปาย เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย แม่สะเรียง สบเมย

สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ซึ่งถูกควบคุมในฐานะ “โภคภัณฑ์ควบคุม” โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ จะมีวิธีการควบคุมที่น้อยกว่าและจำกัดพื้นที่กว่า สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดซึ่งถูกควบคุมในฐานะ “ยาเสพติดให้โทษประเภท 4” ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522


  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด