พระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533

สารระเหย คือ สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศว่าเป็นสารระเหย (มาตรา 3) โดยมีรายชื่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 14
(พ.ศ.2538) ดังนี้1. อาลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน(ALIPHATIC HYDROCARBON) และอาโรเมติก (AROMATIC HYDROCARBON) ไฮโดร์คาร์บอน (TOLUENE) ได้แก่ โทลูอีน2. คีโทน (KETONE) ได้แก่ อาซีโทน (ACETONE) เมทิลเอทิลคีโทน (METHYLETHYL KETONE) ไอโซโปรปิลอาซีโทน (ISOPROPYLACETONE)

3. เอสเตอร์ (ESTER) เช่น เอทิลอาซีเทค (ETHYL ACETATE) เมทิลอาซีเทต (METHYL ACETATE)

4. อีเทอร์ (ETHER) เช่น เซลโลโซล์ฟ (CELLOSOLYE)

5. ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีดังกล่าวมาแล้วผสมอยู่ได้แก่

  • ทินเนอร์ (THINNERS)
  • แลคเกอร์ (LACQUERS)
  • กาวอินทรีย์สังเคราะห์ (SYNTHETIC ORGANIC ADHESIVES)
  • กาวอินทรีย์ธรรมชาติ (NATURAL ORGANIC ADHESIVES)
  • ลูกโป่งวิทยาศาสตร์ หรือลูกโป่งพลาสติก (BLOWING BALLOON)

สรุปข้อหาและอัตราโทษตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย
พ.ศ.2533

ข้อหา

อัตราโทษ

– ผู้ผลิตไม่จัดให้มีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือ หีบห่อที่บรรจุสารระเหย เพื่อเป็นการเตือนใจให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง (ม.12) – จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.22)
– ผู้นำเข้าก่อนนำออกขาย ไม่จัดให้มีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหย เพื่อเป็นการเตือนให้ระวังการใช้สารระเหยดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ในกฎกระทรวง (ม.13)
– ขายสารระเหยที่ไม่มีภาพ เครื่องหมานหรือข้อความที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า ได้จัดให้มีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุอยู่ครบถ้วน (ม.14)
– ขายสารระเหยแก่ผู้ที่มีอายุไม่เกินสิบเจ็ดปี เว้นแต่เป็นการขายโดยสถานศึกษาเพื่อ ใช้ในการเรียนการสอน (ม.15) – จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.23)
– ขาย จัดหาหรือให้สารระเหยแก่ผู้ซึ่งตนรู้หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย (ม.16) – จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.24)
– ใช้สารระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายหรือจิตใจ (ม.17) – อายุเกิน 17 ปีขึ้นไป จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.24) และ/หรือส่งไปรับการบำบัดรักษา (ม.28) ถ้าหลบหนีจากสถานพยาบาล จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.29)
– อายุไม่เกิน 17 ปี ไม่ต้องรับโทษ แต่ให้ศาลตักเตือนหรือส่งไปรับการบำบัดรักษาได้ (ม.26)
– จูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม หรือใช้อุบายหลอกลวงให้บุคคลอื่นเสพ (ม.18) – จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.24)
– ขัดขวางหรือไม่อำนวยสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่ขาย และสถานที่เก็บสารระเหย หรือเพื่อตรวจสอบและยึดสิ่งของ (ม.19) – จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (ม.25)

 


  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด