for download page

Title
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผลงานด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่น
 1 file(s)  2123 downloads
หนังสือ-คำสั่ง, เอกสารทั่วไป 9 พฤษภาคม 2017 Download
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสืบสวนพิเศษจำนวน2รายการร
 1 file(s)  58 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสืบสวนพิเศษจำนวน 2 รายกา รร 2
 1 file(s)  33 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ส่งประกาศเพื่อลงเว็ปไซต์ประชาสัมพันธ์ 29.1.57
 1 file(s)  19 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ส่งประกาศเพื่อลงเว็บไซต์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 1 file(s)  22 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
 1 file(s)  37 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการ บช.ปส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 1 file(s)  17 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
แจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 1 file(s)  132 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชายหญิงเข้าเป็นนรตใประจำปีการศึกษา 2557
 1 file(s)  24 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชายหญิงเข้าเป็นนรตใประจำปีการศึกษา2557 25.12.56
 1 file(s)  15 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจชายหญิงเข้าเป็นนรตใประจำปีการศึกษา2557 25.12.56
 1 file(s)  24 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ขอข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด-56
 1 file(s)  68 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
การจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
 1 file(s)  25 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
สอบราคาซื้อกระสุนปืนขนาด 9 มิลลิเมตร
 1 file(s)  38 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ขายทอดตลาดพัสดุ
 1 file(s)  19 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ขายทอดตลาดพัสดุ
 1 file(s)  26 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ประกวดราคาครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูปดิจิทัลพร้อมเลนส์ซูม
 1 file(s)  14 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล
 1 file(s)  21 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูปดิจิทัลพร้อมเลนซูม
 1 file(s)  16 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
แจ้งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
 1 file(s)  101 downloads
หนังสือ-คำสั่ง 8 พฤศจิกายน 2016 Download
Title
คู่มือผู้รับบำนาญ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 1 file(s)  41 downloads
เอกสารทั่วไป 22 กันยายน 2017 Download
จำหน่ายวัสดุขายทอดตลาดด้วยวิธีประมูลด้วยวาจา
 1 file(s)  19 downloads
เอกสารทั่วไป 1 มิถุนายน 2017 Download
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560
 1 file(s)  12 downloads
เอกสารทั่วไป 22 พฤษภาคม 2017 Download
คู่มือโปรแกรมป้องกันการทำงานของ WannaCry
 1 file(s)  32 downloads
เอกสารทั่วไป 16 พฤษภาคม 2017 Download
โปรแกรมป้องกันการทำงานของ WannaCry
 1 file(s)  47 downloads
เอกสารทั่วไป 16 พฤษภาคม 2017 Download
การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีผลงานด้านป้องกันปราบปรามยาเสพติดดีเด่น
 1 file(s)  2123 downloads
หนังสือ-คำสั่ง, เอกสารทั่วไป 9 พฤษภาคม 2017 Download
12112555
 1 file(s)  29 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
รายชื่อวิทยากรต้นแบบ รุ่น 2005
 1 file(s)  27 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ข้อปฏิบัติกรณีเกิดสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน กรณีไฟไหม้
 1 file(s)  27 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
แผ่นพับข้อควรรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
 1 file(s)  108 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
แผ่นพับยาเสพติดกลุ่มที่หลอนประสาท
 1 file(s)  52 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
แผ่นพับกระตุ้นประสาท
 1 file(s)  47 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
แผ่นผับ club drugs
 1 file(s)  43 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม
 1 file(s)  87 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
กองบัญชาการตำรวจนครบาล
 1 file(s)  39 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
บันทึกข้อความ_16ตุลา56
 1 file(s)  61 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
การจัดวางระบบการควบคุมภายใน
 1 file(s)  27 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ผนวก
 1 file(s)  17 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ร่างขอบเขตของงาน เครื่องมือสืบสวนพิเศษ
 1 file(s)  40 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ตารางแสดงวงเงิน_จัดซื้อเครื่องxray 2ชุด
 1 file(s)  15 downloads
เอกสารทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
Title
แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
 1 file(s)  80 downloads
แบบฟอร์มทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
เบิกค่าการศึกษาบุตร
 1 file(s)  34 downloads
แบบฟอร์มทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
คู่มือผู้รับบำนาญ-กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
 1 file(s)  26 downloads
แบบฟอร์มทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
worksheet-สำหรับกรอกเพื่อประเมินความเสี่ยง
 1 file(s)  30 downloads
แบบฟอร์มทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
worksheet-ประกอบคำของบประมาณรายจ่าย
 1 file(s)  18 downloads
แบบฟอร์มทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
ตัวอย่างบัญชี D.A.R.E
 1 file(s)  27 downloads
แบบฟอร์มทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
บัญชีครูตำรวจ D.A.R.E. ในสังกัด บช……………ภ.จว……………..
 1 file(s)  31 downloads
แบบฟอร์มทั่วไป 8 พฤศจิกายน 2016 Download
Title
No Packages Found
  • กองบัญชาการตำรวจปราบยาเสพติด

88 ม.3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-521-8012 ถึง 8
แฟกซ์ : 02-521-8279

เพลง : เพียงเพราะเป็นเธอ
โดย : กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด